Niyama

Niyama - the second step of the Raja Yoga consists of five principles: Shauca, Santosh,Tapa, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana.